VEDTÆGTER

§1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er "Vojens Skøjteklub" - VSK. Dens hjemsted er Haderslev Kommune. Foreningen er stiftet i 1963

§2 Formål

Foreningens formål er at fremme skøjtesporten i Sønderjylland ved dyrkning af kunstskøjteløb og motionstræning.

§3 Organisationsforhold

Foreningen er tilsluttet Dansk Skøjteunion. Derudover har bestyrelsen ret til at lade foreningen optage i andre overordnede organisationer.

§4 Medlemsforhold

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der bakker op om foreningens virke og vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer vil være valgbare til bestyrelsen, men har ikke stemmeret.

Et medlem som ikke respektere disse vedtægter eller beslutninger som er gyldigt vedtaget af generalforsamlingen, kan ekskluderes af bestyrelsen. Eksklusion, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt. En eksklusion kan indbringes på nærmeste følgende generalforsamling

§5 Kontingent

Bestyrelsen fastsætter hvert år kontingentet før sæsonstart.

Indeholdende i kontingentet er:
-Træning på is i perioden ca. 1. sept. til ca. 1. april.
-Off-ice træning i perioden ca. 1. sept. til ca. 1. april.

Program og musik er ikke indeholdt i kontingentet. Dette købes særskilt.
Medlemmet kan tilkøbe programlægning, musik m.v. af klubben eller af anden udefra.

Udmeldelse i sæsonen skal ske skriftlig til bestyrelsen – Ved udmeldelse refunderes indbetalt kontingent ikke.

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned - efter sæsonafslutning. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel, enten ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender rettidigt indkomne forslag til medlemmerne dog senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer over 15 år. For hvert medlem under 15 år har forældre/værge stemmeret. Børn mellem 15 og 18 år kan udøve egen stemmeret eller lade sig repræsentere ved forældre/værge. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har stemmeret ad anden vej får en stemme, når de er blevet valgt til bestyrelsen.

Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og derved ikke gennem fuldmagt.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget vedtægtsændringer og de i §12 specificerede vedtægter. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis et medlem forlanger det.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
5. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse og budget til orientering
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af kasserer jf. §8
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. §8
9. Valg af to suppleanter jf. §8
10. Valg af revisor og revisor suppleant jf. §8
11. Eventuelt

Forandring af eller tilføjelser til vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, dog kræves at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter vedtagelse på generalforsamlingen med mindre andet specificeres i vedtægtsændringen.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Indvarslingen finder sted på sædvanlig måde og skal, når den sker ifølge begæring, finde sted senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

§8 Foreningens ledelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Valgbar er aktive medlemmer, passive medlemmer og forældre til medlemmer under 18 år.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med en formand, næstformand, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Samtlige valg til bestyrelsen gælder for en periode af 2 år, således at 2 medlemmer afgår i lige årstal og 3 medlemmer afgår i ulige årstal.

Desuden vælges hvert år på generalforsamlingen som suppleant til bestyrelsen en 1. suppleant og en 2. suppleant foruden en revisor og revisorsuppleant.

Ved udtræden af bestyrelsesmedlemmer tiltræder i første omgang 1. suppleanten og derefter 2. suppleanten - herefter konstituerer bestyrelsen sig igen, hvis det er nødvendigt. Ved udtræden af den valgte revisor tiltræder revisorsuppleanten. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes straks og i løbet af 1 måned, når bestyrelsen ikke længere er fuldtallig og der ikke er flere suppleanter til rådighed, så bestyrelsen kan blive fuldtallig.

Herudover skal foreningen have en kasserer, der ligeledes vælges på generalforsamlingen hvert 2. år for to år ad gangen. Kassereren bliver ikke en del af bestyrelsen. Kassereren deltager således ikke i det daglige bestyrelsesarbejde, men kan deltage i bestyrelsesmøderne, hvis bestyrelsen eller kassereren finder det nødvendigt. Udtræder kassereren i perioden, vælger bestyrelsen en person, der kan varetage kassererforretningerne, indtil en ny kasserer kan vælges. Kan kassererposten ikke besættes af en frivillig er bestyrelsen bemyndiget til at antage lønnet hjælp til at få bogholderfunktionen løst.

Formanden (eller et andet af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem) indkalder til bestyrelsesmøder, når denne finder anledning dertil, eller når mindst 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsesmøder skal indvarsles med mindst 2 dages varsel. Formanden, eller ved dennes fravær et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, leder møderne, og sekretæren fører referat over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og eventuelt vigtige begivenheder inden for foreningen. Disse skal være offentligt tilgængelige for klubbens medlemmer.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.

Når mindst 3 medlemmer er til stede, er bestyrelsen beslutningsdygtig. Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp til varetagelse af foreningens kontorforretninger og træning.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

 

§9 Regnskab

Foreningens regnskab følger skøjtesæsonen 1. januar – 31. december.

Kassereren fører en medlemsbog samt regnskab over foreningens indtægter og udgifter.

Kassereren afgiver driftsregnskab og statusopgørelse til revisoren, der til enhver tid kan forlange at få samtlige bilag og kassebeholdning forevist. Regnskab forsynet med revisorpåtegning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Budgetforslag for det kommende år vedlægges til orientering.

§10 Hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§11 Tegning

  • 11 stk. 1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformand i forening med et medlem af bestyrelsen, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. Ved optagelse af lån, investering og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift fra den samlede bestyrelse.
  • 11 stk. 2 Kassereren eller den der varetager kassererrollen, har prokura til bankbeholdning og forpligtes samtidig at holde bestyrelsen løbende orienteret om foreningens økonomiske status.
  • 11 stk. 3 Formanden, et bestyrelsesmedlem samt kassereren har prokura til foreningens bank- og girobeholdninger og forpligtes samtidig til, til enhver tid at oplyse bestyrelsen om foreningens økonomi via løbende udskrifter af saldobalance fra økonomisystem samt kontoudtog. Mindst et medlem af bestyrelsen udover kassereren skal have kiggeadgang til økonomisystem og bankkonti.

 

§12 Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Der kræves, at mindst 2/3 af de mødte stemmer derfor, for at opløsningen af foreningen kan finde sted. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede indkaldes til en ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor da beslutningen kan tages med ovennævnte stemmeflertal, uanset de repræsenterede stemmers antal.

Generalforsamlingen tager med simpelt stemmeflertal desuden bestemmelse om anvendelse af foreningens formue og ejendele til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. maj 2024
Dirigent Per Riber Rasmussen